Hoe ver gaat de herplaatsingsplicht van werkgever binnen concern?

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing binnen een redelijke termijn – al dan niet met behulp van scholing – in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Zo staat dat in artikel 7:669 lid 1 BW.

Situatie

Werknemer is sinds 1988 in dienst bij Blokker. Na eerdere functiewijzigingen (wegens reorganisaties) komt de laatst vervulde functie van werknemer als facilitair coördinator in januari 2016 te vervallen. Werknemer solliciteert naar een andere functie. Hierover wordt medegedeeld dat hij niet beschikt over de gewenste senioriteit. Een door Blokker aangeboden veel lagere functie wordt door werknemer afgewezen. Blokker dient in augustus 2016 een ontslagaanvraag in bij het UWV. De toestemming wordt bij besluit van 9 september 2016 verleend. De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd per 1 januari 2017. Werknemer verzoekt vervolgens bij de kantonrechter de opzegging te vernietigen en de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2017 te herstellen.

Oordeel rechter De kantonrechter kan zich niet voorstellen dat binnen een groot concern als Blokker, in de periode van maart 2016 tot januari 2017, geen passende functie voor werknemer beschikbaar was. De onderbouwing van het afwijzen van werknemer voor de niet passend geachte functie, vindt de rechter onvoldoende. De door Blokker bij het UWV ingediende lijst met functies en data van in- en uitdiensttreding is voor de rechter eveneens niet toereikend. Ook heeft Blokker geen inzicht gegeven in de (te verwachten) vacatures in de periode van 14 september 2016 tot 1 januari 2017 (einddatum arbeidsovereenkomst). De rechter maakt duidelijk dat het aan de werkgever is om aannemelijk te maken dat (ook) vanaf 14 september 2016 geen herplaatsingsmogelijkheden bestonden. De kantonrechter concludeert uiteindelijk dat niet kan worden uitgesloten dat in strijd met artikel 7:669 lid 1 BW is opgezegd. Vervolgens herstelt de rechter de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 2017.

Commentaar Mede uit andere uitspraken blijkt dat de herplaatsingsplicht voor de werkgever geen “dode letter” is. De werkgever is gehouden op serieuze wijze te onderzoeken welke mogelijkheden tot herplaatsing bestaan. Daarnaast dient de werkgever zijn inspanningen inzichtelijk te maken. De uitspraak is te lezen via deze link.

Unger Van Els Advocaten

Wat brengt 2017 voor belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht?

Wij informeren u graag  over enkele (te verwachten) wetswijzigingen 2017 op het gebied van het arbeidsrecht.

Maximale ontslagvergoeding verhoogd  (1 januari 2017)

Nieuw
: De wettelijke transitievergoeding wordt verhoogd naar maximaal € 77.000 bruto of een jaarsalaris als dat hoger is. Deze wijziging ziet maar op een klein deel van de werknemers.

Minimumloon verhoogd  en aangepast (1 januari 2017)

Nieuw: Minimumloon wordt verhoogd én minimumjeugdloon wordt stapsgewijs afgeschaft: 1/7/2017 tot de leeftijd van 22 jaar. In 2019 tot 21 jaar.
Daarnaast moet minimaal het minimumloon giraal worden overgemaakt. Volledig contant betalen mag dus niet meer. Ook mogen er geen verrekeningen meer plaatsvinden met het minimumloon.

Huidig recht: tot 1/7/2017 geldt het minimumjeugdloon tot de leeftijd van 23 jaar.

Werknemer kan op eigen initiatief te allen tijde gesprek met de bedrijfsarts vragen (1 juli 2017).

Nieuw: Werknemer krijgt meer rechten. Namelijk de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te consulteren. Dit kan dan ook preventief, dus voordat er sprake is van ziekteverzuim. Is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kan hij bij een tweede bedrijfsarts een second opinion vragen op kosten van de werkgever.

Huidig recht: Nu kan alleen de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. En de werknemer is voor een second opinion aangewezen op een deskundigenoordeel van het UWV. Die kosten komen voor rekening van de werknemer.

Nieuw: Ook de rol van de OR verandert. De OR krijgt instemmingsrecht op de keuze en de plaats van de preventiemedewerker.

Huidig recht: Op het takenpakket van de preventiemedewerker heeft de OR al instemmingsrecht.

Geen deskundigenoordeel UWV bij ontslag (wetsvoorstel)

Nieuw: Deskundigenoordeel van het UWV hoeft niet te worden verzocht voordat een zieke werknemer die niet meewerkt aan re-integratie kan worden ontslagen.

Huidig recht: Deskundigenoordeel is nu vereist, naast het oordeel van de bedrijfsarts.

Vragen of advies nodig naar aanleiding van de nieuwsbrief?
Mail naar info@ungervanels.nl of bel ons direct op: 085 782 28 01 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.30 uur)

Zijn alle werknemers gebonden aan wijziging pensioen door “deal” tussen werkgever, vakbonden en OR?

Feiten

De werkgever kon om financiële en praktische redenen de bestaande ABP pensioenregeling niet te continueren en biedt een nieuwe regeling aan. Een aantal werknemers verzet zich tegen de eenzijdige wijziging van de bestaande pensioenregeling. Deze werknemers waren van mening dat de wijziging niet redelijk of billijk was. Ook hadden de werknemers bezwaren tegen de keuze voor de nieuwe verzekeraar.

Oordeel hof

Nadat de werknemers niet in het gelijk waren gesteld door de kantonrechter is een groep van 5 werknemers in beroep gegaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het hof oordeelt dat de pensioen-technische en financiële bezwaren van deze groep werknemers niet terecht waren; een aantal door deze werknemers voorgedragen alternatieven waren praktisch onmogelijk. De werkgever had geen instemming van de OR gekregen voor de aangeboden pensioenregeling omdat de OR op dat moment niet meer functioneerde door het opstappen van de leden van de OR. Voor het opstappen had wel overleg plaatsgevonden met de OR. Het hof overweegt dat de pensioenwijziging aanvaardbaar is voor alle werknemers omdat overleg met OR en instemming van de vakbond had plaatsgevonden. In dat verband was uitgebreid onderzoek gedaan naar de reële mogelijkheden om de werknemers een alternatieve voorziening aan te bieden. De instemming van de vakbond en 90% van de werknemers brengt volgens het hof met zich mee dat de aangeboden pensioenregeling als een redelijk voorstel (tot wijziging van de arbeidsovereenkomst) moet worden aangemerkt. De rechter bekrachtigt het – voor deze werknemers negatieve – vonnis.

Commentaar

De werkgever heeft op grond van artikel 7:613 BW de bevoegdheid om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Het standpunt van de ondernemingsraad (OR) speelt hierbij soms een rol. Het hof oordeelde onlangs dat door de instemming van de vakbond, terwijl de OR niet meer functioneerde, in combinatie met het gegeven dat 90% van de werknemers akkoord was met de wijziging, de aangeboden pensioenregeling geaccepteerd diende te worden.

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden16 augustus 2016