Zijn alle werknemers gebonden aan wijziging pensioen door “deal” tussen werkgever, vakbonden en OR?

Feiten

De werkgever kon om financiële en praktische redenen de bestaande ABP pensioenregeling niet te continueren en biedt een nieuwe regeling aan. Een aantal werknemers verzet zich tegen de eenzijdige wijziging van de bestaande pensioenregeling. Deze werknemers waren van mening dat de wijziging niet redelijk of billijk was. Ook hadden de werknemers bezwaren tegen de keuze voor de nieuwe verzekeraar.

Oordeel hof

Nadat de werknemers niet in het gelijk waren gesteld door de kantonrechter is een groep van 5 werknemers in beroep gegaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het hof oordeelt dat de pensioen-technische en financiële bezwaren van deze groep werknemers niet terecht waren; een aantal door deze werknemers voorgedragen alternatieven waren praktisch onmogelijk. De werkgever had geen instemming van de OR gekregen voor de aangeboden pensioenregeling omdat de OR op dat moment niet meer functioneerde door het opstappen van de leden van de OR. Voor het opstappen had wel overleg plaatsgevonden met de OR. Het hof overweegt dat de pensioenwijziging aanvaardbaar is voor alle werknemers omdat overleg met OR en instemming van de vakbond had plaatsgevonden. In dat verband was uitgebreid onderzoek gedaan naar de reële mogelijkheden om de werknemers een alternatieve voorziening aan te bieden. De instemming van de vakbond en 90% van de werknemers brengt volgens het hof met zich mee dat de aangeboden pensioenregeling als een redelijk voorstel (tot wijziging van de arbeidsovereenkomst) moet worden aangemerkt. De rechter bekrachtigt het – voor deze werknemers negatieve – vonnis.

Commentaar

De werkgever heeft op grond van artikel 7:613 BW de bevoegdheid om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Het standpunt van de ondernemingsraad (OR) speelt hierbij soms een rol. Het hof oordeelde onlangs dat door de instemming van de vakbond, terwijl de OR niet meer functioneerde, in combinatie met het gegeven dat 90% van de werknemers akkoord was met de wijziging, de aangeboden pensioenregeling geaccepteerd diende te worden.

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden16 augustus 2016