Medezeggenschappers, zie hier de belangrijkste wijzigingen in 2022

Termijnen actief- en passief kiesrecht OR
De termijnen voor het verkrijgen van actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad zijn met ingang van 1 januari 2022 versoepeld. Werknemers hebben vanaf nu na 3 maanden zowel actief- als passief kiesrecht (voorheen was dat 6 maanden voor actief- en 12 maanden voor passief kiesrecht). Ook verkrijgen uitzendkrachten vanaf dit jaar eerder, namelijk na 18 maanden bij dezelfde inlener tewerk te zijn gesteld, het actief- en passief kiesrecht in de organisatie van de inlener.

Instelling van een vaste commissie
De ondernemingsraad kan voor de behandeling van specifieke onderwerpen een commissie instellen. Voorheen gold dat een vaste commissie voor een meerderheid uit leden van de OR moest bestaan. Het kabinet heeft willen regelen dat een groter deel van het personeel deel kan uitmaken van de medezeggenschap. In dat kader is deze eis vanaf 2022 komen te vervallen en zo kunnen nu meer werknemers buiten de OR deelnemen aan de commissie. Belangrijk te weten is dat het advies- en instemmingsrecht sowieso bij de OR blijft indien een vaste commissie niet voor een meerderheid uit OR-leden bestaat. Onze tip is om bij dergelijke commissie goed na te denken over de bescherming en de faciliteiten die aan de commissieleden worden geboden, aangezien zij geen OR-leden zijn. Wij denken hier graag met u in mee.