Per 1 januari 2015 zijn vier belangrijke punten onder meer op het gebied van tijdelijke arbeidsovereenkomsten gewijzigd, door de Wet Werk en Zekerheid:

  1. Een proeftijd in arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter

Praktische oplossing: tijdelijke arbeidsovereenkomst van 7 maanden met een maand proeftijd.

2.  Concurrentiebeding in een tijdelijke overeenkomst is ongeldig, tenzij het concurrentiebeding draagkrachtig is geformuleerd.

Dit betekent een verzwaarde motiveringsplicht voor de werkgever. Het non-concurrentiebeding geldt slechts in het geval van zwaarwegende bedrijfseconomische belangen die specifiek moeten worden benoemd.

3.  Nieuwe verplichting: de aanzegplicht. Uiterlijk 1 maand voor de einddatum van het contract moet de werkgever bij de werknemer aangeven (aanzeggen) of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Dit geldt voor elk tijdelijk contract vanaf 6 maanden of meer.  

Gevolgen niet tijdige aanzegging: werkgever is schadeplichtig voor het loonbedrag over de periode dat de aanzegplicht is geschonden, dus moet 1 maand extra loon betalen.  Let op! Deze vergoeding kan al verschuldigd zijn vanaf 1 februari 2015 voor lopende tijdelijke contracten (i.v.m. de inwerkingtreding per 1 januari 2015).

4.  Nieuwe hoofdregel: geen arbeid, wel loon

  • De bewijslast wordt bij de werkgever gelegd, die dient aan te tonen dat het niet (kunnen) werken voor risico van de werknemer komt.
  • De mogelijkheid om bij cao onbeperkt af te wijken van de loondoorbetalingsverplichting wordt ingeperkt.

Oude hoofdregel: geen arbeid betekende geen loon. Toen gold dat de werknemer moest aantonen dat het niet kunnen werken (door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid) voor risico van de werkgever kwam, waardoor de werkgever het loon moest doorbetalen. De werkgever kon in de arbeidsovereenkomst afwijken van deze verplichting en opnemen dat de loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband niet gold. Bij CAO kon van de loondoorbetalingsverplichting nog verder (onbeperkt) worden afgeweken.

De Wet Werk en Zekerheid treedt gefaseerd in werking. Per 1 juli 2015 volgen de grootste wijzigingen. Maandelijks zal Unger Van Els Advocaten u daarvan in de komende tijd op de hoogte stellen.

Naast het bovenstaande wijzigt per 1 januari 2015 ook het Ontslagbesluit, waardoor de positie van payrollwerknemers bij ontslag sterker wordt.

Als u vragen hebt over het nieuwe arbeidsrecht neem dan contact op met Unger Van Els Advocaten: 085-7822801