Dit is nog steeds actueel: Let op wat je als werknemer op LinkedIn zet, het kan tot ontslag leiden ECLI:NL:RBGEL:2021:4701

De beoordeling (4De beoordeling)

4.1. Het gaat in deze zaak om de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen moet worden ontbonden op grond van artikel 7:671b lid 1 BW. Er is geen sprake van strijd met enig opzegverbod zoals bedoeld in artikel 7:671b lid 2 BW.

Verwijtbaar handelen?

4.2. De Waalboog heeft aan haar verzoek primair verwijtbaar handelen van [verweerder] (e-grond) ten grondslag gelegd. In de kern gaat het erom of [verweerder] door het plaatsen en/of delen van berichten op LinkedIn verwijtbaar heeft gehandeld en zo ja, of dat tot ontbinding dient te leiden.

4.3. Vooropgesteld wordt dat [verweerder] recht heeft op vrije meningsuiting, maar dit recht is begrensd door de verplichting van [verweerder] om zich als goed werknemer te gedragen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het Herbai-arrest een viertal aspecten benoemd die bij de beoordeling daarvan een rol spelen.

Aard van de meningsuiting, de motieven en de schade

4.4. [verweerder] heeft twee soorten LinkedIn berichten geplaatst. Berichten die waarschuwen voor de gevaren van vaccineren vallen onder vrijheid van meningsuiting. Echter, berichten gericht tegen mensen die meewerken aan het vaccinatiebeleid, waarin zij deze mensen (oorlogs)misdadigers noemt, kwalificeren als emotioneel, veroordelend en beledigend. Deze uitlatingen zijn in strijd met goed werknemerschap.

4.5. [verweerder] heeft een grens overschreden door deze berichten op een zakelijk netwerk te plaatsen. De berichten hebben schadelijke gevolgen gehad binnen De Waalboog.

4.6. De kantonrechter stelt vast dat klachten zijn ingediend over de inhoud van de berichten. De berichten hebben daadwerkelijk schadelijke gevolgen gehad binnen De Waalboog.

De zwaarte van de opgelegde sanctie

4.7.1. [verweerder] mag gelet op haar functie en opleidingsniveau worden verwacht te weten hoe zij een inhoudelijk debat voert. De beledigende berichten horen daar niet bij. [verweerder] heeft geen bereidheid getoond haar handelen aan te passen, zelfs niet na een officiële waarschuwing. Onder deze omstandigheden kan van De Waalboog niet langer verlangd worden het dienstverband voort te zetten. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege verwijtbaar handelen van [verweerder].

4.8. Het dienstverband eindigt per 1 oktober 2021. De Waalboog wordt veroordeeld tot betaling van de wettelijke transitievergoeding van €4.801,23.

4.10. Omdat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, komt de kantonrechter toe aan de beoordeling van de gevorderde billijke vergoeding. De vordering wordt afgewezen.

Proceskosten

4.11. De proceskosten worden gecompenseerd, ieder van partijen draagt haar eigen kosten.

ECLI:NL:RBGEL:2021:4701