Wat brengt 2017 voor belangrijke wijzigingen in arbeidsrecht?

Wij informeren u graag  over enkele (te verwachten) wetswijzigingen 2017 op het gebied van het arbeidsrecht.

Maximale ontslagvergoeding verhoogd  (1 januari 2017)

Nieuw
: De wettelijke transitievergoeding wordt verhoogd naar maximaal € 77.000 bruto of een jaarsalaris als dat hoger is. Deze wijziging ziet maar op een klein deel van de werknemers.

Minimumloon verhoogd  en aangepast (1 januari 2017)

Nieuw: Minimumloon wordt verhoogd én minimumjeugdloon wordt stapsgewijs afgeschaft: 1/7/2017 tot de leeftijd van 22 jaar. In 2019 tot 21 jaar.
Daarnaast moet minimaal het minimumloon giraal worden overgemaakt. Volledig contant betalen mag dus niet meer. Ook mogen er geen verrekeningen meer plaatsvinden met het minimumloon.

Huidig recht: tot 1/7/2017 geldt het minimumjeugdloon tot de leeftijd van 23 jaar.

Werknemer kan op eigen initiatief te allen tijde gesprek met de bedrijfsarts vragen (1 juli 2017).

Nieuw: Werknemer krijgt meer rechten. Namelijk de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te consulteren. Dit kan dan ook preventief, dus voordat er sprake is van ziekteverzuim. Is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kan hij bij een tweede bedrijfsarts een second opinion vragen op kosten van de werkgever.

Huidig recht: Nu kan alleen de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. En de werknemer is voor een second opinion aangewezen op een deskundigenoordeel van het UWV. Die kosten komen voor rekening van de werknemer.

Nieuw: Ook de rol van de OR verandert. De OR krijgt instemmingsrecht op de keuze en de plaats van de preventiemedewerker.

Huidig recht: Op het takenpakket van de preventiemedewerker heeft de OR al instemmingsrecht.

Geen deskundigenoordeel UWV bij ontslag (wetsvoorstel)

Nieuw: Deskundigenoordeel van het UWV hoeft niet te worden verzocht voordat een zieke werknemer die niet meewerkt aan re-integratie kan worden ontslagen.

Huidig recht: Deskundigenoordeel is nu vereist, naast het oordeel van de bedrijfsarts.

Vragen of advies nodig naar aanleiding van de nieuwsbrief?
Mail naar info@ungervanels.nl of bel ons direct op: 085 782 28 01 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.30 uur)

Zijn alle werknemers gebonden aan wijziging pensioen door “deal” tussen werkgever, vakbonden en OR?

Feiten

De werkgever kon om financiële en praktische redenen de bestaande ABP pensioenregeling niet te continueren en biedt een nieuwe regeling aan. Een aantal werknemers verzet zich tegen de eenzijdige wijziging van de bestaande pensioenregeling. Deze werknemers waren van mening dat de wijziging niet redelijk of billijk was. Ook hadden de werknemers bezwaren tegen de keuze voor de nieuwe verzekeraar.

Oordeel hof

Nadat de werknemers niet in het gelijk waren gesteld door de kantonrechter is een groep van 5 werknemers in beroep gegaan bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het hof oordeelt dat de pensioen-technische en financiële bezwaren van deze groep werknemers niet terecht waren; een aantal door deze werknemers voorgedragen alternatieven waren praktisch onmogelijk. De werkgever had geen instemming van de OR gekregen voor de aangeboden pensioenregeling omdat de OR op dat moment niet meer functioneerde door het opstappen van de leden van de OR. Voor het opstappen had wel overleg plaatsgevonden met de OR. Het hof overweegt dat de pensioenwijziging aanvaardbaar is voor alle werknemers omdat overleg met OR en instemming van de vakbond had plaatsgevonden. In dat verband was uitgebreid onderzoek gedaan naar de reële mogelijkheden om de werknemers een alternatieve voorziening aan te bieden. De instemming van de vakbond en 90% van de werknemers brengt volgens het hof met zich mee dat de aangeboden pensioenregeling als een redelijk voorstel (tot wijziging van de arbeidsovereenkomst) moet worden aangemerkt. De rechter bekrachtigt het – voor deze werknemers negatieve – vonnis.

Commentaar

De werkgever heeft op grond van artikel 7:613 BW de bevoegdheid om de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Het standpunt van de ondernemingsraad (OR) speelt hierbij soms een rol. Het hof oordeelde onlangs dat door de instemming van de vakbond, terwijl de OR niet meer functioneerde, in combinatie met het gegeven dat 90% van de werknemers akkoord was met de wijziging, de aangeboden pensioenregeling geaccepteerd diende te worden.

Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden16 augustus 2016

Voorzitter or heeft voorbeeld functie. Onder invloed van alcohol sleutelen aan vliegtuig levert geen verwijtbare handeling op.

Situatie

Werknemer (60 jaar) werkt als grondwerktuigkundige (verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden) sinds 2010 bij vliegtuigfabrikant Bombardier te Schiphol Airport. Daarnaast is hij voorzitter van de ondernemingsraad.

Werknemer heeft op een avond voorafgaand aan zijn dienst alcohol genuttigd. Volgens de beleidsregels is het verboden om alcohol te nuttigen 8 uur voorafgaand aan (en/of tijdens) een dienst. Zijn collega’s klagen bij de projectleider over de alcoholgeur die zij ruiken bij werknemer. Werknemer wordt hiermee geconfronteerd en biedt vrijwillig aan twee blaastesten te laten afnemen. Resultaat: 170 microgram en later op de dag 90 microgram. Ter vergelijking: een alcoholpromillage van 0,5 (ca. 225 microgram) is strafbaar bij deelname aan het verkeer.

Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:669 lid 3 sub e BW).  Door onder invloed van alcohol op het werk te verschijnen en aan een vliegtuig te willen gaan werken handelt werknemer verwijtbaar. Het is in strijd met de beleidsregels (Code of  Ethics) en in strijd met de Wet op de Luchtvaart. Bovendien heeft hij al een waarschuwing gehad in juni 2013 vanwege dronkenschap op het werk.

Werknemer voert verweer. Hij zegt dat hij kampt met een alcoholverslaving en beroept zich daarom op het opzegverbod tijdens ziekte. De beëindiging van het dienstverband heeft verder zeer verstrekkende gevolgen gelet op zijn persoonlijke omstandigheden (o.m. leeftijd, lengte dienstverband, mogelijk moeilijke positie op de arbeidsmarkt).

Oordeel kantonrechter Lees verder