Aansprakelijkheid bestuurder stichting bij aankoop pand

De heer X is bestuurder van een stichting met als doelomschrijving het begeleiden van jongeren. De stichting koopt een pand voor € 425.000. In de koopovereenkomst staat een standaard boetebepaling (10%) bij niet afname. De stichting, vertegenwoordigd door X, laat zich verleiden het financieringsvoorbehoud te schrappen. Overeengekomen wordt dat de stichting een bankgarantie stelt. De stichting koopt ook het naastgelegen pand met daarin een kookstudio.

De stichting laat na de bankgarantie te stellen en meldt aan de verkopers dat zij de financiering niet rond krijgt. De verkopers ontbinden de koopovereenkomst en maken aanspraak op de contractueel overeengekomen boete.  De rechtbank veroordeelt de stichting bij verstek tot betaling. De stichting voldoet niet aan het vonnis, en failleert.  Er zijn geen baten.

De verkopers richten hun pijlen vervolgens op de bestuurder van de stichting. Zij stellen dat gebleken is dat de stichting geen enkel vermogen had, dat de stichting geheel afhankelijk was van geldschieters waarvan een aantal zich ten tijde van de koop terug hadden getrokken, dat de koopprijs te hoog was en dat de stichting geen taxatie had laten verrichten. De stichting had zich bovendien niet deskundig had laten bijstaan, heeft evenmin het pand van de buren afgenomen. De stichting heeft tenslotte een haalbaarheidsonderzoek van het IMK niet afgewacht.

Nadat de rechtbank de verkopers al in het gelijk had gesteld oordeelt het hof dat de aangesproken bestuurder zich bij het aangaan van de koopovereenkomst had behoren te realiseren dat de stichting haar verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zou kunnen nakomen en evenmin verhaal zou bieden. De stichting had bovendien de schijn van kredietwaardigheid gewekt. De bestuurder valt van dit alles een ernstig verwijt te maken. Zonder tegenbewijs, die kans wordt de bestuurder nog gegund, zal de bestuurder in privé worden veroordeeld de schade van de verkopers te voldoen.

 

Commentaar mr E.Bakhuis

Het gerechtshof (ECLI:NL:GHARL:2014:2007) oordeelt op grond van hand van de zogenaamde “Beklamel-maatstaf” dat de bestuurder aansprakelijk is. Die maatstaf houdt in dat een bestuurder van een vennootschap of, zoals hier, een stichting, persoonlijk aansprakelijk kan zijn indien hij als bestuurder bij het aangaan van verbintenissen wist, of redelijkerwijs behoorde te weten dat de Stichting niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden. Omdat de bestuurder namens de stichting had ingestemd met het laten vervallen van het financieringsvoorbehoud, heeft de stichting de schijn van kredietwaardigheid opgewekt.

mr. E. Bakhuis

Huurdersmutatie en asbest

Date: 22/05/2014

Een verhuurder moet erg oplettend zijn als het gaat om asbest. Zo kan hij aansprakelijk worden gehouden voor iets wat hij niet wist, maar wel had behoren te weten.

Bij het noemen van het woord ‘asbest’ gaan vaak alle alarmbellen rinkelen. Dat is ook goed, want asbest kan (levens)gevaarlijk zijn. Verhuurders en huurders moeten dus oplettend zijn. Voor verhuurders is asbest een lastige kwestie. Verhuurders zijn lang niet altijd op de hoogte van de aanwezigheid van asbest in hun panden of van de exacte locatie ervan, maar kunnen toch geconfronteerd worden met (schade)claims van hun huurders die aan asbest blootgesteld worden. Verhuurders moeten zorgvuldig handelen, ook als het asbest door een vorige huurder in het pand is aangebracht. Maar hoe ver gaat die zorgvuldigheid en wat mag wel en wat kan niet van een verhuurder worden verwacht?

KPN / Tamminga Lees verder

Pacht van een horecabedrijf

Het komt regelmatig voor dat een eigenaar van een pand de horecabedrijfsruimte in dat pand verhuurt en het daarin geëxploiteerde horecabedrijf gelijktijdig verpacht. Van belang is dan om te weten welk wettelijk regime op beide overeenkomsten van toepassing is.

Pacht van een horecabedrijf

Het komt regelmatig voor. De eigenaar van een pand verhuurt de horecabedrijfsruimte in dat pand en verpacht gelijktijdig het daarin geëxploiteerde horecabedrijf. Vaak Lees verder